ساختار کنگره

 

 

 دکتر علی شهبازی

 

 


 


دکتر محمد جغتایی

دکتر عباس حق پرست

دکتر رضا خسروآبادی

دکتر علیرضا طبیب خوئی

دکتر علی قاضی زاده

رئیس کنگره

جانشین رئیس کنگره

دبیر علمی بخش پایه

دبیر علمی بخش بالینی

دبیر بین الملل
 

 

دکتر ثریا مهرابی

دکتر حسین عزیزی

 دکتر علی شهبازی
  دکتر پیمان حسنی ابهریان

 

مسئول بخش دانش آموزی و دانشجویی

عضو کمیته برگزاری

 جانشین دبیر علمی کنگره  عضو کمیته برگزاری

 

 

 

 

 

 

 اخبــارحامیان کنگره


همکاران کنگره